อบรมหลักสูตร Growth mindset for leadership

อบรมหลักสูตร Growth mindset for leadership

วัตถุประสงค์การฝึกอบรมหลักสูตร : Growth mindset for leadership
1.เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและการแข่งขันมากขึ้นในโลกปัจจุบัน
2. เพื่อสร้างกรอบความคิดและสามารถก้าวข้าม จาก Fixed mindset ไปสู่ Growth mindset
3.เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงแนวคิดการบริหารพื้นฐาน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
.
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
.