ตำแหน่ง SALES ENGINEER (MECH)

จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
– เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี
– มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1-2 ปี
– มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่
– ระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมทุกสาขา (หากจบสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และการบริหารงานขาย

รายละเอียดงาน
– เสนอขายสินค้าสำหรับงานติดตั้งโซล่าร์เซลล์แบบครบวงจร
– ขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม
– เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน-หลังการขาย
– งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
.

สนใจติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 065-6242590 / ID LINE : 0656242590

ตำแหน่ง SALES ENGINEER MANAGER (MECH)

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
– ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 10 ปี
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– มีประสบการณ์ด้านโซลาร์เซลล์ หรืออุปกรณ์โซลาร์ พิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
– บริหารการขาย และทีมขายให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ามากขึ้นและสร้างความพอใจในตัวสินค้า
– ขยายฐานลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม วางแผนและวางระบบการขายที่ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่น ไว้วางใจ เพื่อการติดต่อซื้อขายในระยะยาว
– เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน-หลังการขาย
– หากลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการขายแต่ละไตรมาส อาทิ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า โฆษณา ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการยอดขาย
– งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
.

สนใจติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 065-6242590 / ID LINE : 0656242590

ตำแหน่ง SOURCING SUPERVISOR

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
– เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
– ใช้โปรแกรม Microsoft Excel, PowerPoint, Word ในระดับดี
– ละเอียดรอบคอบ ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
– สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับดี

รายละเอียดงาน
Sourcing, costing, & pricing
– Manage a team
– Source suitable suppliers based on merchandiser team/customer’s inquiry and orders
– Create costing/cost breakdown and submit quotation to the team/customers within time.
– Negotiate on purchasing terms and cost with vendors to meet customer’s requirement.
– Ensure that our sourcing takes an approach to end-to-end P&L (Profit & Loss) and we deliver our monthly EBIT (earnings before interest and tax expenses) target.
– Report summary
.

สนใจติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 065-6242590 / ID LINE : 0656242590

ตำแหน่ง SALES SUPERVISOR (FOOD)

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
– เพศ ชาย-หญิง อายุ 22-40 ปี
– ระดับปริญญาตรี
– มีประสบการ์ด้านบริหารงานขาย 5-10 ปี
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– มีประสบการณด้านอาหารแช่แข็ง อาหารทะเล และอาหารสำเร็จรูป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
– บริหารงานขาย และทีมขายใหห้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ามากขึ้น และสร้างความพอใจในตัวสินค้า
– ขยายฐานลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม วางแผนและระบบการขายที่ให้ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจเพื่อการติดต่อซื้อขายในระยะยาว
– เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาลูกค้า รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน-หลังการขาย
– หากลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการขายแต่ละไตรมาส กิจกรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการขาย
– งานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
.

สนใจติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 065-6242590 / ID LINE : 0656242590

ตำแหน่ง WAREHOUSE OFFICER

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ 

– ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– เพศ ชาย อายุ 22 – 35 ปี
– มีประสบการณ์การทำงานในคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าในคลังสินค้า
– มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บ ห่อหุ้ม และป้ายสินค้าอย่างถูกต้อง
– มีความสามารถในการยกของหนักได้
– มีใบอนุญาตขับรถยก
– มีความรับผิดชอบ ระเบียบ และมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

รายละเอียดงาน

– รับผิดชอบงาน รับเข้า-จัดเก็บ-เบิกจ่าย และตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำวันในคลัง
– ทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง/ การรับเข้าเบิกจ่ายสินค้า/ นับสินค้าประจำวัน
– ตรวจสอบและนับจำนวนสินค้าที่รับเข้าและส่งออก แจ้งเหตุผลหากมีสินค้าที่ขาดหายหรือเสียหาย
– เตรียมและจัดหาสินค้าตามใบสั่งซื้อของลูกค้า หรือตามคำสั่งของหัวหน้างาน
– ใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าในคลังสินค้า เช่น รถยก สแกนเนอร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
– บริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ได้มากที่สุด
– รักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน
– ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในคลังสินค้า
– สื่อสารและร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน
– อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สนใจติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 065-6242590 / ID LINE : 0656242590