ตำแหน่ง Domestic Sales Supervisor/Manager (Food) 

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
– เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-45 ปี
– ระดับปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ด้านบริหารงานขาย 5-10 ปี
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– มีประสบการณ์ด้านอาหารแช่แข็ง อาหารทะเล และอาหารสำเร็จรูป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
– บริหารงานขาย และทีมขายให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ามากขึ้น
และสร้างความพอใจในตัวสินค้า
– ขยายฐานลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม วางแผนและระบบการขายที่ให้ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจเพื่อการติดต่อซื้อขายในระยะยาว
– เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาลูกค้า รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน-หลังการขาย
– หากลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการขายแต่ละไตรมาส กิจกรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า โฆษณา ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการขาย
– งานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
.

สนใจติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 065-6242590 / ID LINE : 0656242590

ตำแหน่ง Sales Engineer Manager (Mechanical)

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
– ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 10 ปี
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– มีประสบการณ์ด้านโซลาร์เซลล์ หรืออุปกรณ์โซลาร์ พิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
– บริหารการขาย และทีมขายให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ามากขึ้นและสร้างความพอใจในตัวสินค้า
– ขยายฐานลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม วางแผนและวางระบบการขายที่ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่น ไว้วางใจ เพื่อการติดต่อซื้อขายในระยะยาว
– เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน-หลังการขาย
– หากลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการขายแต่ละไตรมาส อาทิ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า โฆษณา ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการยอดขาย
– งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
.

สนใจติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 065-6242590 / ID LINE : 0656242590

ตำแหน่ง Sourcing Supervisor (Food)

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
– เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
– ใช้โปรแกรม Microsoft Excel, PowerPoint, Word ในระดับดี
– ละเอียดรอบคอบ ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
– สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับดี

รายละเอียดงาน
Sourcing, costing, & pricing
– Manage a team
– Source suitable suppliers based on merchandiser team/customer’s inquiry and orders
– Create costing/cost breakdown and submit quotation to the team/customers within time.
– Negotiate on purchasing terms and cost with vendors to meet customer’s requirement.
– Ensure that our sourcing takes an approach to end-to-end P&L (Profit & Loss) and we deliver our monthly EBIT (earnings before interest and tax expenses) target.
– Report summary
.

สนใจติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 065-6242590 / ID LINE : 0656242590

ตำแหน่ง Sourcing Supervisor (Mechanical)

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
– เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
– ใช้โปรแกรม Microsoft Excel, PowerPoint, Word ในระดับดี
– ละเอียดรอบคอบ ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
– สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับดี

รายละเอียดงาน
Sourcing, costing, & pricing
– Manage a team
– Source suitable suppliers based on merchandiser team/customer’s inquiry and orders
– Create costing/cost breakdown and submit quotation to the team/customers within time.
– Negotiate on purchasing terms and cost with vendors to meet customer’s requirement.
– Ensure that our sourcing takes an approach to end-to-end P&L (Profit & Loss) and we deliver our monthly EBIT (earnings before interest and tax expenses) target.
– Report summary
.

สนใจติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 065-6242590 / ID LINE : 0656242590

ตำแหน่ง Sales Coordinator Supervisor

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
– เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
– ใช้โปรแกรม Microsoft Excel, PowerPoint, Word, Google ในระดับดี
– ละเอียดรอบคอบ ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
– สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
– มีประสบการณด้านอาหารแช่แข็ง อาหารทะเล และอาหารสำเร็จรูป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
– บริหารงานส่วน Coordinator Food & Mech
– ประสานงานระหว่างทีมขาย ลูกค้า ฝ่ายคลังสินค้า และจัดส่ง
– จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานขาย ควบคุมการจัดเก็บข้อมูล และเอกสารต่างๆ
– พิมพ์ และจัดเตรียมเอกสารให้กับพนักงานขาย
– ดูแลการเปิด ORDER
– ทำเอกสารขอสั่งผลิต
– ประสานงานฝ่ายคลังสินค้าเพื่อจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
– รับโทรศัพท์ลูกค้า รับเรื่องการขายแทนพนักงานขายได้
– ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
– จัดเตรียมและเก็บข้อมูลใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบส่งของ และเอกสารการเก็บเงิน
– เก็บข้อมูลและติดตามการชำระเงินของลูกค้า
– จัดทำรายงานยอดขายและรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
.

สนใจติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 065-6242590 / ID LINE : 0656242590

ตำแหน่ง Recruitment and Training Officer

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ 

– เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
– ใช้โปรแกรม Microsoft Excel, PowerPoint, Word ในระดับดี
– ละเอียดรอบคอบ ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
– สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับดี

รายละเอียดงาน

– สรรหาพนักงานตามช่องทางต่างๆ อาทิเช่น ตาม Website รับสมัครงาน, กรมจัดหางาน
– สัมภาษณ์พนักงานเบื้องต้น พร้อมกับหัวหน้างานแต่ละแผนก ก่อนนำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
– อบรมปฐมนิเทศ พนักงานเริ่มงานใหม่ ในหัวข้อกฎระเบียบ การปฏิบัติตัว แนะนำพนักงานต่อเพื่อนร่วมงาน
– ทำบัตรพนักงานเริ่มงานใหม่
– ทำการบันทึก เก็บข้อมูลการลางานของพนักงานแต่ละคน
– เบิกชุดยูนิฟอร์มให้กับพนักงานที่เริ่มงานใหม่

งานฝึกอบรม

– สำรวจความต้องการฝึกอบรม
– ทำแผนฝึกอบรม ภายใน และภายนอก
– ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก
– ทำบันทึกการฝึกอบรม รายบุคคล และตามแผนก

สนใจติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 065-6242590 / ID LINE : 0656242590